Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 24.1. 2016

Klub Slovenských turistov TURISTICKÝ ODDIEL KOS Rimavská dolina TISOVEC

 

Z Á P I S N I C A

z výročnej členskej schôdze KST TO KOS Rimavská dolina, konanej

dňa 24. j a n u á r a 2016 v zasadačke MsKS Tisovec o 14.00hod.

------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – PRÍLOHA č. 1

Program : 1. Otvorenie

 1. Voľba návrhovej a volebnej komisie

 2. Správa o činnosti a aktivitách KST T.O. KOS za rok 2015

 3. Finančná správa o hospodárení za rok 2015

 4. Správa Revíznej komisie

 5. Vyhodnotenie aktivity členov za rok 2015

 1. Potvrdenie, prípadne voľba výboru na rok 2016

 2. Kalendár akcií na rok 2016

  9. Diskusia

     10. Návrh na uznesenia

     11. Záver

 

k bodu č. 1

Schôdzu TO KOS Rimavská dolina otvoril a prítomných privítal predseda turistického oddielu Dušan Kojnok. Zároveň oboznámil prítomných s programom výročnej členskej schôdze.

k bodu č. 2

Dušan Kojnok, predseda turistického oddielu – do návrhovej a volebnej komisie navrhujem týchto

členov: Máriu Šajgalíkovú za predsedníčku komisie, Andreu Blahovú a Ing. Dušana Liptayho za

členov komisie.

Dávam návrh na hlasovanie, kto je za schválenie návrhovej a volebnej komisie v tomto zložení.

Za: všetci prítomní členovia turistického oddielu.

k bodu č. 3

Správu o aktivitách Turistického oddielu KOS Rimavská dolina za rok 2015 prečítal Dušan Kojnok predseda turistického oddielu./PRÍLOHA č. 2/

k bodu č. 4

Finančnú správu o hospodárení Turistického oddielu KOS Rimavská dolina za rok 2015 prečítala

Ing. Katarína Mešková, hospodárka TO. /PRÍLOHA č. 3/

k bodu č. 5

Správu Revíznej komisie prečítal Jiří Brož, člen revíznej komisie. /PRÍLOHA č. 4/

k bodu č. 6

Turistické aktivity jednotlivých členov turistického oddielu za rok 2015 vyhodnotil

Dušan Kojnok, predseda turistického oddielu. /PRÍLOHA č. 5/

k bodu č. 7

Božena Brádňanová, tajomníčka komisie – prečítala zloženie výboru turistického oddielu

za rok 2015.

 

Dušan KOJNOK, predseda TO – vyzval prítomných pripomienkovať, prípadne navrhnúť zmeny v zložení členov výboru. Keďže zo strany členov nie sú pripomienky ani námietky, dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby výbor TO pracoval v tom istom zložení ako v roku 2015 :

predseda : Dušan KOJNOK

podpredseda : Miroslav BYSTERSKÝ

tajomník : Božena BRÁDŇANOVÁ

hospodár: Ing. Katarína MEŠKOVÁ

členovia : JUDr. Mário KELETI

Pavel BLAHO

Katarína KNAPPOVÁ

za: všetci prítomní členovia turistického oddielu

 

k bodu č. 8

Pán Dušan Kojnok, predseda turistického oddielu predložil návrh Kalendára turistických akcií na rok 2016./PRÍLOHA č. 6/

k bodu č. 9

D i s k u s i a

Valéria GUSPANOVÁ, členka turistického oddielu – na webovej stránke mesta viacerým členom chýba informácia o realizovaných akciách nášho oddielu a fotogaléria tak, ako to bolo zverejňované v minulých rokoch.

Dušan KOJNOK, predseda turistického oddielu – nie je záujem zo strany webmastera zverejňovať fotografie z akcií, nakoľko mu to údajne zapĺňa webový priestor, ktorého má vraj málo.

Milota GAVALIEROVÁ, členka turistického oddielu – zodpovední za náročnejšiu turistickú akciu

by mali zariadiť, aby sa čakalo na starších a slabších členov oddielu.

Ingrid GUZMOVÁ, členka turistického oddielu – pri vysokohorských turistických akciách by mali

niektorí členovia zvážiť svoje schopnosti.

Milota GAVALIEROVÁ, členka turistického oddielu – navrhujem zaradiť do kalendára aj ľahšie akcie napr. Výstup na Maginhrad, rozhľadňu v Rimavskej Bani a podobne.

Valéria GUSPANOVÁ, členka turistického oddielu - navrhujem v rámci tématickej akcie Spoznajme okolie Tisovca trasu z Bánova horáreň na vrch Magnet a späť so zostupom na žel. stanicu Bánovo cca 14 km.

Štefánia SIRKOVÁ - členka turistického oddielu – Mesto Revúca v spolupráci s š. p. Lesy SR, OZ Revúca a KST Dúbrava organizujú dňa 6. februára 2016 XV. Ročník Zimného prechodu Stolickými vrchmi. Odchod autobusu je o 8.00 hod. z parkoviska od Billy. Poplatok na akciu je 4 €, deti do 10 rokov 2,00 €. V cene poplatku je zahrnuté pamätné tričko, občerstvenie na chate Janka a guláš.

Ing. Cyril HUŇA, člen turistického oddielu – finančné prostriedky získané z 2 % daní účelne využiť na akciách.

Dušan KOJNOK, predseda turistického oddielu – na akcie organizované napríklad do Tatier, alebo na tie náročnejšie, členovia oddielu neprispievajú. Ale môžeme tento rok počet takýchto akcií, kde sa nebude prispievať alebo len minimálne, zvýšiť.

Chcem ešte upriamiť Vašu pozornosť na jednu akciu, ktorá nás tento rok čaká. Regionálny zraz turistov. Nakoľko bola v nedávnej dobe vyvíjaná aktivita niektorých členov na uchádzanie sa organizovať celoslovenský zraz turistov, ale toto sme napokon nedotiahli, rozhodli sme sa vo výbore, že zorganizujeme najskôr skúšobne len taký menší zraz na regionálnej úrovni, na ktorý pozveme aj turistov zo spriatelených oddielov napr. z Revúcej, Tuhára, či Košíc. Vyskúšame si, ako to zvládneme a či budeme mať na to podujať sa uchádzať o organizovanie letného zrazu na celoslovenskej úrovni. Budeme samozrejme potrebovať pomoc zo strany všetkých členov.

k bodu č. 10

Božena BRÁDŇANOVÁ, tajomníčka turistického oddielu prečítala návrh na uznesenia :

Členská schôdza KST TO KOS Rimavská dolina

A/ b e r i e n a v e d o m i e

 • Správu o aktivitách v roku 2015

 • Správu o hospodárení za rok 2015

 • Správu revíznej komisie za rok 2015

 • Vyhodnotenie aktivity členov turistického oddielu za rok 2015

 • B/ s c h v a ľ u j e

zloženie Výboru TO KOS Rimavská dolina na rok 2016 :

predseda : Dušan KOJNOK

podpredseda : Miroslav BYSTERSKÝ

tajomník : Božena BRÁDŇANOVÁ

hospodár: Ing. Katarína MEŠKOVÁ

členovia : JUDr. Mário KELETI

Pavel BLAHO

Katarína KNAPPOVÁ

 

C/ s c h v a ľ u j e

Revíznu komisiu v zložení : Eva Cabanová, Jiří Brož, Jarmila Hoosová

D/ s c h v a ľ u j e

Kalendár turistických akcií na rok 2016

Dušan Kojnok, predseda turistického oddielu – dávam návrh na hlasovanie, kto je za prečítané

uznesenia ?

za všetci prítomní členovia turistického oddielu

k bodu č. 10

Program výročnej členskej schôdze Turistického oddielu KOS Rimavská dolina bol vyčerpaný.

Predseda p. Dušan Kojnok poďakoval prítomným za účasť a výročnú členskú schôdzku ukončil.

 

Dušan K O J N O K, predseda TO KOS

Zapísala: B. Brádňanová, tajomníčka TO KOS