máj 2013

Zhodnotenie projektu

Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie“

Ako to začalo

Pôvodne som za výdatnej podpory Mária Keletiho a Roba Buchtu pripravil projekt „Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie“ pre grantový program Nadácie Orange. Projekt do grantového programu Nadácie SPP som písal takmer „o päť minút dvanásť“, nakoľko o tejto možnosti sme sa dozvedeli na poslednú chvíľu. Podával som ho s presvedčením, že nám ho aj tak neschvália, ale s pokojným svedomím, že sme aspoň využili možnosť získať v tejto výzve na projekt celú požadovanú sumu.

Ale čo sa nestalo. Náš projekt uspel napokon v obidvoch nadáciách.

Ale keďže dotácia z Nadácie Orange nebola schválená v plnej výške a nebola by pokryla výdavky na projekt, museli sme grant odmietnuť. Ten však neprepadol a peniaze naň zostali, ako sa hovorí, „doma“. Podarilo sa nám totiž na základe dodatočnej žiadosti presunúť schválené financie z Nadácie Orange do iného tisovského projektu "Oživenie parku Terézie Vansovej v Rimavskej Píle", podávaný Mestskou knižnicou, ktorý podporený nebol. Projekt sme teda v Rimavskej Píle úspešne zrealizovali a prezentácia výsledkov sa konala 13. októbra 2012 v rámci osláv jubileí Terézie Vansovej.

Neskôr projekt o Voniacej uspel aj v Nadácii SPP, v programe Zlepšime spoločne Slovensko. A to bolo pre nás obrovské prekvapenie. V SPP z takmer 700 predložených projektov, 240 postúpilo do 2. kola a to už do verejného on line hlasovania. V každom kraji malo po tomto hlasovaní postúpiť iba 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí. A tu už bolo potrebné zmobilizovať všetko a všetkých a vyvinúť maximálne úsilie, aby sme získali dostatočný počet hlasov, pretože konkurencia bola obrovská. Hlasovali všetci, ktorých sme oslovovali. Rodina, priatelia, známi.

E-mailami, telefonicky, osobne v práci, na ulici, v meste, v reštauráciách, kde sa len dalo. Náš projekt "Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie" súťažil v kategórii SPPoločne pre domovinu a umiestnil sa vďaka aktivite našich členov a všetkých správnych ľudí, ktorí za projekt hlasovali, v rámci kraja, na 6. mieste. Len 11 hlasov chýbalo , aby sme sa ocitli v prvej päťke. Bolo nám smutno. Veď takú aktivitu, ako sme vyvinuli pri získavaní hlasov sme ešte nezažili. Sklamanie však netrvalo dlho, pretože výška rozdeľovaných dotácií oproti celkovým požadovaným sumám na projekty umožňovala prideliť dotácie projektom umiestneným aj na ďalších troch miestach. Takže bol to predsa len úspech a preto veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili.

Pár údajov o projekte.

Predkladateľ projektu: Klub slovenských turistov Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci.

Celková hodnota diela: takmer 4500,00 €.

Nadácia schválila a podporila projekt sumou 4120,00 €.

Technickú dokumentáciu k projektu vypracoval Milan Slabej ml.

Na textovej časti panelov sa podieľali, okrem predsedu turistického oddielu aj Ing. Jana Šmídtová, Ing. Drahoš Blanár a Jerguš Tesák z NP Muránska planina a Ing. Dušan Hutka.

Preklad textov do angličtiny zabezpečilo Evanjelické gymnázium v Tisovci, za čo patrí vďaka jeho riaditeľke pani Helene Pašiakovej a pani Andrei Štefkovej a jej kolegom a študentom.

Fotografie zabezpečili: Milan Slabej, Ing. Dušan Hutka, Dušan Kojnok, Jaroslav Brndiar, pracovníci a priatelia Národného parku Muránska planina a archívy autorov textov, turistického oddielu a Poľovníckeho združenia Voniaca.

Autor mapky Voniaca: Jaroslav Brndiar.

Spracovanie drevnej hmoty, výroba konštrukcií panelov a studničky s lavičkami: Mestské lesy Tisovec.

Na realizácii projektu oddiel spolupracoval s Mestským turistickým informačným centrom v kníhkupectve INFO v Tisovci, Komisiou podnikateľskou, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci a Komisiou kultúry a športu.

O čo nám išlo

Našim zámerom bolo jestvujúce dve značené trasy z Tisovca na Voniacu zatraktívniť a oživiť. Chceli sme, podobne, ako v prípade Tŕstia, aby to už nebol len ďalší z mnohých klasických turistických chodníkov, ale aby sa turista ním prechádzajúci mohol zároveň aj niečo zaujímavé dozvedieť, prípadne obohatiť svoje vedomosti o nové poznatky.

Prostredníctvom šiestich informačných panelov nachádzajúcich sa na trasách sa môžeme oboznámiť s prírodou, faunou, flórou, zaujímavosťami lokalít, ktorými chodníky prechádzajú. A to všetko tak trochu s príchuťou histórie. Tá na vás dýchne hlavne pri paneloch na Šťavici a Dieliku a z časti aj na samotnej lúke Voniaca.

Na chodníkoch sa nachádza 6 informačných bodov.

 1. Autobusové nástupište - (Panel č.1) – Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie – popis o projekte a trasách na Voniacu

 2. Šťavica – (Panel č.2) – obsahuje údaje o lokalite a minerálnom prameni

 3. Dielik – (Panel č.3) - opisuje lokalitu a boje v SNP a pri oslobodzovaní mesta

 4. Ústie Martinovej doliny - (Panel č.4.) – ŠPR Šarkanica – Martinova dolina – informuje o prírode a zaujímavostiach lokality

 5. Lúka Voniaca – (Panel č.5) - Tisovská Voniaca –venovaný faune a flóre Voniacej, histórii Poľovníckeho združenia a chaty Voniaca

 6. Ľavkovo - (Panel č. 6) – Sovy a dravé vtáky – ponúka zaujímavosti zo života dravých vtákov Muránskej planiny

Súčasťou projektu bolo aj osadenie 6. lavičiek, ktoré sú rozmiestnené pri jednotlivých informačných paneloch a vyčistenie a nové prestrešenie studničky pod Voniacou, na zelenej turistickej trase z Tisovca.

Hor sa do roboty, alebo čo sme si navarili...

Keďže poskytnutá suma bola poukázaná hlavne na materiál, ostatné náklady znášal turistický oddiel. Dobrovoľne a aktívne sa na prácach podieľali v prevažnej miere členovia KST TO KOS Rimavská dolina a to počas brigád, ktorých sa od septembra 2012 uskutočnilo takmer 20.

Práce realizované formou dobrovoľníckej práce:

 • spracovanie projektu

 • spracovanie technickej dokumentácie

 • spracovanie podkladov na informačné panely

 • vytvorenie textov a ich preklad do angličtiny

 • výber a poskytnutie fotografií na náučné panely

 • doplnenie turistických značiek na trase na Voniacu

 • vyznačenie miestnej značky z námestia po veľkú železničnú stanicu

 • doprava materiálu na stanovištia

 • zapožičanie náradia

 • vyčistenie studničky

 • osadenie lavičiek a prístreškov do betónového podkladu

 • náter lavičiek, šindľov a prístreškov na panely a studničku

 • dobudovanie studničky a osadenie prístreška

 • inštalácia informačných panelov na drevené prístrešky

 • propagácia náučného chodníka

 • zabezpečenie a príprava textovej a obrazovej časti a grafických návrhov na informačné panely a propagačný materiál.

 • spolupráca na grafických návrhoch panelov a propagačnej brožúrky

Pikoškou, trochu smutnou, bola skutočnosť, že v noci zo 7. na 8. mája neznámi vandali zničili postavenú drevenú konštrukciu panela na sedle Dielik. Museli sme zabezpečiť odvoz zdevastovaného a vyvaleného panela do areálu Mestských lesov a dať ho zrenovovať. Tiež sme museli zakúpiť ďalšie vrecia suchého betónu. Nakoľko bol panel vyvalený aj s betónovými základmi, bolo potrebné odstrániť pôvodný starý betón od kovových držiakov a tieto nanovo zabetónovať. Stalo sa tak 11. mája 2013 a 18. mája smezrekonštruovaný drevený panel nanovo osadil, natreli a zastrešili.

Ale teraz už môžeme s potešením konštatovať, že sa nám projekt napokon podarilo úspešne dotiahnuť do finálnej podoby.

Od zámeru podať projekt po jeho finále prešiel takmer rok. Bolo to obdobie, počas ktorého bolo treba postupne zabezpečiť množstvo menších i väčších organizačných záležitostí a brigád a s výsledkom tejto mravčej práce je možné sa oboznámiť. Ale naozaj len výsledok. To, čo tomu všetkému predchádzalo, sa nedá ukázať ani vysvetliť. Treba si to vyskúšať.

Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí sa zúčastnili brigád, či akokoľvek inak dobrovoľne pomohli pri realizácii projektu vo svojom voľnom čase. Niektorých z nich vidíte stáť pri mne. Sú to ľudia, ktorí si zaslúžia, aby ich bolo vidieť. Sú to tí, bez ktorých by sme sa dnes netešili z tohoto nového prírastku v oblasti turistiky a cestovného ruchu. Všetci, ktorí pridali ruky k dielu a aj práve preto, že ich nebolo veľa, si zaslúžia, aby som ich mená teraz prečítal:

Róbert Buchta, Mário Keleti, Michal Stejskal, Miroslav Bysterský, Roman Petróczy, Jarmila Hoosová, Milan Slabej st., Eva Cabanová, Ľubomír Caban, Dušan Liptay, Dušan Dolinaj st., Dušan Štugner, Saskia Hrončeková, Valéria Guspanová, Andrej Hronček, Jiří Brož, Karol Hruška, Rudolf Keleti, Róbert Boháčik, Janka Rončáková, Jaroslav Brndiar, Milan Slabej ml., Norbert Grili, Dušan Dolinaj ml., Viktor Dolinaj, Ninka Dolinajová, Milan Cavar, Lukáš Mydlo, Rudolf Verkin, Roman Košičiar, Roman Mojžiš, zamestnanci Mestských lesov Tisovec.

Okrem ľudí, ktorí priamo fyzicky pomáhali, svojim spôsobom tiež k úspešnému zavŕšeniu projektu prispeli aj Rastislav Ondrejka, Ján Striežovský, Peter Šablatúra, Štefan Hlavatý a ďalší členovia Poľovníckeho združenia Voniaca, Ján Nagaj, Jaroslava Hrušková, Miroslava Kojnoková, Janka Maďarová a Ing. Danka Bálintová z oddelenia výstavby, Mesto Tisovec.

Nášmu značkárovi Milanovi Cavarovi ďakujem aj za vyznačenie miestneho zeleného značenia z námestia po veľkú železničnú stanicu, kde začína samotná zelená turistická trasa na Voniacu a tiež vďaka za doplnenie značiek na tejto trase, ktorá sa tak stala prehľadnejšou, hlavne v časti Ľavkovo.

Dušan Kojnok

predseda TO KOS Rim.dolina

Náučné panely boli zriadené a osadené vďaka finančnej podpore SPP, Nadácie SPP a EkoFondu v rámci grantového programu SPPoločne, v kategóriiSPPoločne pre domovinu.

 

Spoznali sme vône Voniacej s príchuťou histórie

 

V poslednú májovú sobotu sa zišli turisti a milovníci tisovskej prírody na akcii organizovanej KST Turistickým oddielom KOS Rimavská dolina a Mestským turistickým informačným centrom v Tisovci.Išlo o záverečnú prezentáciu projektu „Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie“.

Na autobusom nástupišti, kde bol zraz prebehol aj malý milý kultúrny program, o ktorý sa postarali štyri deti z Materskej školy pod vedením riaditeľky Základnej umeleckej školy v Tisovci, pani Ľubice Sabovej. Po ich pesničkách o prírode nasledovalo záverečné zhodnotenie projektu a báseň Karola Hrušku zložená pre túto udalosť v podaní jej autora. Potom už zostávalo len odhaliť prvý informačný panel a vydať sa za vôňami Voniacej s príchuťou histórie a spoznávať jednotlivé informačné body na trase. Po zastávkach na Šťavici, Dieliku a v Martinovej doline si účastníci vyšliapali jediný stupák na trase a čakal ich piaty panel na lúke pri poľovníckej chate, ktorý je venovaný kvetene Voniacej a histórii Poľovníckeho združenia a chaty Voniaca. Pre odvážlivcov, ktorí aj napriek rannému nepríjemne vyzerajúcemu počasiu boli odhodlaní podniknúť túru a vystúpili až na vrchol Voniacej, čakal guľáš z diviny a penivý chmeľový nápoj, prípadne džús. A to všetko zdarma (občerstvenie a suroviny zabezpečil turistický oddiel KOS Rim. dolina a mäso do guľáša Poľovnícke združenie Voniaca). Za výborný pokrm a zabezpečenie dopravy proviantu a materiálu patrí veľké poďakovanie rodine Štefana Hlavatého, Miroslavovi Grílimu a Jánovi Dianiškovi. Aj vďaka nim tu vládla príjemná atmosféra a dobrá nálada, ktorú podporilo i vydarené počasie. Späť do Tisovca smerovali kroky takmer šesťdesiatich turistov po druhej výstupovej trase. Zbojníckym chodníčkom po zelenej značke, popri vynovenej studničke a okolo posledného zo šiestich panelov na Ľavkove. Ten je venovaný sovám a dravým vtákom.

Vybudovaním náučných panelov sme získali štvrtý lupienok do štvorlístka najzaujímavejších chodníkov v okolí Tisovca. Vynovené trasy z Tisovca na Voniacu tak po chodníkoch na Hradovú, Tŕstie a k prameňu Rimavy, ďalším turistickým lákadlom v okolí Tisovca, ktorý snáď tiež napomôže k rozvoju cestovného ruchu v našom regióne. Veríme, že oživenie týchto dvoch turistických trás opäť prispeje k zvýšenej návštevnosti mesta Tisovec a spoznávaniu krás okolitej prírody aktívnou turistikou.

Tak teda spoznajme a užívajme si nové dielo a doprajme ho aj ďalším. Nech nám slúži dlhé roky a prináša radosť a poučenie všetkým.

Dušan Kojnok


 

Na Hradovej po 30. krát

4. máj 2013 sa v našom turistickom oddieli niesol v znamení jubilea. Práve v tento deň sme si pripomenuli, že je to už 30 rokov, čo sme, ako novovzniknutý turistický oddiel vtedy ešte pri TJ Slovan Rimavská Baňa, zorganizovali svoju vôbec prvú akciu. Bolo to 19. mája 1984. Od tohoto dátumu sa pravidelne v apríli, alebo v máji stretávame na našej obľúbenej Hradovej. Na tohtoročnom 30. ročníku padol dokonca aj rekord v účasti, pretože akcie sa zúčastnilo až 124 milovníkov prírody, turistiky a našej magickej Hradovej. Takýto úctyhodný počet sme zaznamenali za 29 ročnej existencie oddielu na vlastnej akcii po prvý krát. Teší nás aj tá skutočnosť, že cestu k nám a na naše akcie si nachádza čoraz viac občanov mesta, ktorí sa turistike doposiaľ nevenovali, alebo ak, tak len sporadicky. Pribúdajú rodiny s deťmi i starší občania.  57 členov a 67 turistov neregistrovaných v našom oddieli je pekným dôkazom, že naše akcie majú zmysel, pretože sa tešia obľube nielen u našich členov, ale aj u širokej turistickej verejnosti.Svedčia o tom aj podpisy na Prezenčnej listine hostí. Zastúpenie na našej akcii mali napríklad aj tieto mestá a obce: Hnúšťa, Klenovec, Kociha, Čerenčany, Tuhár, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec, Košice, Banská Bystrica, Bratislava.

Zraz a prezentácia bola od 8:30 na námestí v Tisovci. Každý účastník obdržal netradičnú vysekávanú pohľadnicu v tvare tridsiatky, ako spomienku na 30. ročník výstupu na Hradovú. Výrobcom bola Stredná odborná škola v Tisovci. Ďakujeme. Chutným prekvapením bol aj perníkový smajlík, ktorý pre každého turistu vyrobila naša členka Mirka Kochanová. Okrem pohľadnice a perníka obdržali všetci prihlásení po dva lístky. Lístok s písmenom "H" skrýval v sebe nárok na Turistickú hríbovicu. Tá sa podávala spolu s limonádou, či minerálkou po zostupe z Hradovej v Rejkove. Netradičný a mimoriadne chutný pokrm pre nás navarila Jarka Hrušková za výdatnej pomoci jej manžela Karola a členky TO KOS Evy Cabanovej. Druhý lístok, označený písmenom "Z" oprávňoval dať si na záver akcie sladkú bodku v podobe 1 porcie zmrzliny v zmrzlinovom stánku na autobusovom nástupišti. 

30. ročník výstupu na Hradovú sa vydaril. Bol plný slnka, pohody, veselých a dobrých ľudí, adrenalínu, prekvapení a dobrej nálady.

Zato, že všetko bolo tak, ako byť malo môže niekoľko vzácnych ľudí, ktorí neváhali a pomohli. Každý tou svojou troškou prispel k vydarenej akcii.

Týmto všetkým, nižšie menovaným, patrí za to moje veľké ĎAKUJEM.

D.Kojnok

Darcovia húb na Turistickú hríbovicu:

 

Členovia TO KOS                           Nečlenovia:

 1, Zuzana Dianišková                    1, Jaroslava a Karol Hruškovci

 2, Oľga Miháliková                        2, Oľga Belušiaková

 3, Božena Brádňanová                  3, Janka Mojžišová

 4, Miroslava Kochanová                4, Mária Krajčiová

 5, Jaroslav Vančík                         5, Ľubica Lokšová

 6, Rudolf Verkin                             6, Ivan Slivka

 7, Valéria Guspanová                    7, Róbert Boháčik

 8, Ľudmila Pánisová                      8, Valéria Cibuliaková

 9, Katarína Knappová

10, Mariana Byssová

11, Dušan Štugner

12, Marcel a Martinka Vlčekovci

13, Jiří a Zlatka Brožovci

14, Rudolf Keleti

15, Mária Šajgalíková

16, Dušan Liptay

17, Róbert Buchta

18, Eva Waldová

 

Sponzorstvo, poskytnutie, zapožičanie materiálu a náradia:

1, Jaroslava Hrušková – hlavná kuchárka vynikajúceho hubového pokrmu

2, Róbert Boháčik – parák na varenie hríbovice

3, Miroslava Kochanová – výroba a venovanie medovníčkov pre každého účastníka

4, Miroslav Caban – Zmrzlina – 1 porcia zmrzliny pre každého účastníka

5, SOŠ Tisovec – výroba spomienkových pohľadníc k 30. výročiu výstupu na Hrado

6, Okresný klub slovenských turistov Rim. Sobota – finančný príspevok na občerstvenie

7, Mestské lesy Tisovec, s.r.o. - drevo na varenie

8, Služby mesta Tisovec, s.r.o. - dovoz a odvoz materiálu a zapožičanie lavíc a stolov

9, SKI klub – Marcel Lopušný – prenájom priestoru bývalého bufetu pri vleku v Rejkove

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za všetkých zúčastnených výstižne svoje dojmy z akcie napísal člen spriateleného Klubu turistov Víkend z Košíc Tomáš Molnár, ktorého príspevok zverejňujem:

Príjemne prekonané predstavy

Zameškané z mladosti sa nemusí vždy vyplácať dobiehať v staršom veku. Nuž, ale pokiaľ ide o turistiku, asi nikdy nie je neskoro.

Moje výlety do okolia nádherného Tisovca začali pred 3 rokmi Valikinou trasou, ktorú som si o rok s veľkou radosťou zopakoval. Môžu za to nielen mnou až teraz objavované krásy tohto kraja, ale aj tradične pohodová atmosféra týchto výletov organizovaných turistickým oddielom KOS Rimavská dolina.

Práve preto, keď som dostal pozvanie na tohoročný jubilejný ročník výstupu na Hradovú, ihneď som bol rozhodnutý ísť. Z Košíc sa tentokrát vybrala iba 1 osádka v osobnom aute v počte 4 odhodlaných turistov (skúsenejších aj menej – myslím tým seba). Napriek predpovediam počasia, ktoré vychádzali ako sa hovorí tak 50 na 50%, v deň výletu to nemohlo byť lepšie. Krásne voňavý, slnečný, májový deň.

O výlete som si určité minimálne predstavy urobil vopred, ale našťastie všetky boli príjemne prekonané. Turistická trasa, o ktorej sme si mysleli (aj ten skúsený z nášho tímu), že bude tak max. 2 hodinová prechádzka, sa ukázala ako dlhšia (náročnejšia) až miestami adrenalínová (prekonávanie skalnatého hrebeňa), čo však pre nás bolo vítaným prekvapením. ´´Občerstvovacie stanice´´počas celej trasy, vďaka organizátorom, fungovali na jedničku, bolo veselo a pohoda. Sme radi, že na trase bolo množstvo informačných tabúľ, z ktorých sme sa dozvedeli čo vôkol rastie a žije, aj ako to na Hradovej vyzeralo dávno-predávno. Boli sme milo prekvapení množstvom detí, účasťou starších ľudí, ba celých rodín. Chýbali nám však aj ostatní starí kamaráti, ktorých sme na Valikinej trase a Trstí spoznali - možno sadili zemiaky.? Domáci nám navyše na vrcholovej lúke ukázali zbytky hradnej studne a zopár jaskyniek. Ako bonus, alebo skôr čerešničkou na torte tejto, ako inak, zase len vydarenej akcie, bola výborná hubovica, na ktorej si v cieli pochutnali všetci vyhladovení účastníci. Už sme v Tisovci tak ochutnali snáď všetky možné kotlikové možnosti a neverim, že by sa ešte niečo nové dalo vyčarovať. Jediné, čo som ľutoval, bolo moje rozhodnutie, ze svoj fotoaparát nechám tentokrát doma. Našťastie, o profesionálov nebola núdza a tak sa môžem teraz doma aj ja pochváliť, na akom krásnom výlete som to vlastne bol.

Vďaka, ... a teším sa na ďalšie návraty do Tisovca.

Tomáš Molnár, KST Víkend Košice