Výročná členská schôdza

24.01.2015 19:35

P O Z V Á N K A

 

Výbor KST TO KOS Rimavská dolina pozýva svojich členov,

ako aj nových záujemcov o členstvo

na výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční

v nedeľu, 1. februára 2015

v zasadačke Mestského kultúrneho strediska

 

Program:

1, od 13:00 do 14:00 h. - prezentácia prítomných, spojená s úhradou členských príspevkov na rok 2015 a možnosťou nahliadnuť do skompletizovaných kroník oddielu a časopisov Krásy Slovenska

2, - o 14:00 hod. - Otvorenie

3, - Voľba návrhovej a volebnej komisie

4, - Správa o činnosti a aktivitách za rok 2014

5, - Finančná správa o hospodárení za rok 2014

6,- Vyhodnotenie aktivity členov za rok 2014

7,- Potvrdenie, prípadne voľba, výboru na rok 2014

8,- Kalendár akcií na rok 2015

9,- Diskusia

10,- Návrhy na uznesenia

11,- Záver

 

O občerstvenie je postarané.

Fantázii a ochote priniesť niečo ochutnať sa však medze nekladú.

 

Teším sa na Vašu hojnú účasť.

Dušan Kojnok

------------------------------------

predseda KST TO KOS Rimavská dolina

 

Vyplatiť členské na rok 2015 a stať sa tak opätovne členom je možné len do konca januára 2015.

Posledná možnosť je práve na tejto výročnej schôdzi.