Výročná členská schôdza

12.02.2019 18:17

Na základe dnešného zasadnutia výboru KST TO KOS Rimavská dolina a po schválení termínu a programu výročnej schôdze,
oznamujem všetkým členom, že výročná členská schôdza nášho oddielu sa bude konať
dňa 22. februára 2019/piatok/ o 17:00 hod.
v zasadačke Mestského kultúrneho strediska /na poschodí/ v Tisovci.

Predbežný program:

  1, Otvorenie

 

  2 , Voľba návrhovej a volebnej komisie a overovateľov zápisnice

 

  3, Výročná správa o činnosti oddielu za rok 2018

 

  4, Správa o čerpaní a stave finančných prostriedkov

 

  5, Správa Revíznej komisie

 

 6, Vyhodnotenie aktivity členov podľa počtu prejdených kilometrov v roku 2018

 

  7, Vyhodnotenie brigádnickej aktivity

 

  8, Návrh Kalendára akcií na rok 2018

 

10, Diskusia + rôzne

 

11, Návrhy na Uznesenia

 

12, Záver