Venujme si 2 %

 

Príležitosť pre poberateľov a darcov 2% z odvedených daní

aj v roku 2018

Vážený priaznivec Klubu slovenských turistov, turistického oddielu KOS Rimavská dolina!

Aj v roku 2018 si dovolíme uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnúť 2% z Vašich daní neziskovej organizácii. Zákon č.595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe, ktorá platí dane (zamestnanec, živnostník, podnik) poukázať neziskovej organizácii - ktorú si sám určí – aspoň 2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok. Pre Vás to znamená nasmerovať túto čiastku do Vami zvolenej organizácie. Ak tak neučiníte Vy, štát si 2% z daní občanov-daňovníkov rozdelí podľa vlastných priorít.

Aktuálne informácie o činnosti KST TO KOS Rimavská dolina je možné nájsť na internetovej stránke mesta Tisovec pod hlavičkou oddielu. Tu pravidelne uvádzame pripravované aj uskutočnené akcie. Náš oddiel využíva možnosť získania finančných prostriedkov od začiatku jej zavedenia do praxe. A je to najdôležitejší zdroj príjmov pre našu činnosť. Keďže táto možnosť je tu aj tento rok, obraciame sa na Vás, členovia oddielu, Vašich rodinných príslušníkov, známych a priateľov. Obraciame sa aj na Vás, milí občania, čitatelia Tisovského mesačníka, návštevníci webu www.tisovec.com, milovníci prírody a turistiky a na všetkých zamestnancov, živnostníkov a firmy s prosbou o venovanie svojich 2% z odvedených daní za rok 2017. Je dôležité vedieť, že to nie je pre Vás žiaden výdaj navyše. Daňový úrad garantuje ochranu osobných údajov daňovníka a aj to, že 2% z dane dostane na účet tá organizácia, ktorú si občan sám zvolil. Nechceme nič nasilu a za každú cenu. Každý sa môže rozhodnúť sám. Ak sa však rozhodnete podporiť naše občianske združenie, môžete tak spraviť nasledovným spôsobom:

V prípade, ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba – živnostník:

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je už súčasťou formulára daňového priznania, na jednej z posledných strán. Treba ho len vyplniť. Daňový úrad následne prevedie 2% dane v prospech určenej organizácie.
V daňovom priznaní k dani z príjmov vyplňte na poukázanie 2 % z dane nasledovné:

 Obchodné meno alebo názov:

 Klub slovenských turistov

 turistický oddiel KOS Rimavská dolina

 Sídlo:

 Daxnerova 1083/29 Tisovec

 Právna forma:

 občianske združenie

 Identifikačné číslo:

 31906354

V prípade, ak ste zamestnanec: Zamestnávateľ Vám vykoná Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a potom na požiadanie vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Občan – zamestnanec vyplní len Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Tu sa udáva len meno a priezvisko daňovníka (zamestnanca), rodné číslo, bydlisko a suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane (minimálne 3,32 €. Táto suma sa odpisuje z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa. V prípade podpory nášho turistického oddielu sú všetky tlačivá k dispozícii – v kníhkupectve INFO v Tisovci, alebo v Mestskej knižnici. Je možné si ich stiahnuť aj na stránke mesta www.tisovec.com. Obe vyplnené tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením potom doručte do stanoveného termínu na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo predsedovi turistického oddielu, do kníhkupectva INFO v Tisovci do 31. marca 2018.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu činnosť, srdečne ďakujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Z O R Y   T L A Č Í V :

Vyhlasenie2016-2017_edit.pdf (136527)

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc (28,5 kB)

 

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 Rok : 2017 Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Priezvisko a titul

01

 

Meno Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

02

 

 

03

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

Adresa

trvalého pobytu alebo

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval

 

 

 

Ulica a číslo

04

 

PSČ Názov obce

05

 

 

06

 

Štát

07

SR

Číslo telefónu

08

 

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane

09

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane

 

10

Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)

 

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

Dátum zaplatenia dane

11

 

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov

12

Klub slovenských turistov Turistický oddiel KOS Rimavská dolina

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo

13

Tisovec, 980 61, Daxnerova 1083/29

Právna forma Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

Občianske združenie

 

15

3

1

9

0

6

3

5

4

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

V................................................ dňa................................... .......................................................

Podpis daňovníka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc (29184)

 

POTVRDENIE O  ZAPLATENÍ DANE

                                                            Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

na účely vyhlásenia o  poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa

zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z  príjmov v  znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon“) za rok 2017

Meno a  priezvisko daňovníka: .................................................................... Rodné číslo1): ....................................

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................... PSČ: ..................................

(v eurách)

 

01

 

Daňpodľa § 15 zákona

(z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

 

 

02

 

Nárok na daňový bonus

(z  r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

 

 

 

03

 

Daň znížená o  daňový bonus

(r. 01 – r. 02 ) > 0

 

 

04

 

 

Nedoplatok (z  r. 18 z  ročného zúčtovania preddavkov na daň)

 

 

05

06

Nedoplatok (z  r. 04 tohto potvrdenia), zrazený (zamestnancom zaplatený) v  lehote do podania vyhlásenia o  poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v  úhrnnej sume

Dňa:

 

 

 

 

Údaje o  zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“):

 

DIČ : .............................................................

Meno a  adresa : ..............................................................................................................................

Miestne príslušný správca dane: ...............................................................................................................

Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v  tabuľke potvrdenia sú pravdivé.

........................................... .........................

Potvrdenie vypracoval (a) Dňa

........................................

Podpis a  odtlačok

pečiatky zamestnávateľa

) U  cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.